• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

หลักสูตร การจัดทำ Smart JD อย่างมีประสิทธิภาพ (อบรม 25 ก.ค.67)

Started by Naprapats, June 10, 2024, 04:36:09 PM

Previous topic - Next topic

Naprapats

การจัดทำ   Smart JD  อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากร: วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์
ปริญญาโท   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  (MBA)  มหาวิทยาลัยรามคำแหงInternal Audit ISO ที่ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสารจำกัด
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Section Head) ดูแลส่วนงานบริการลูกค้าและมีประสบการณ์ในการการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบมาตรฐานสากล มากกว่า 18   ปี 25 กรกฎาคม 256709.00 – 16.00 น.** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมหลักการและเหตุผลการรับพนักงานเข้ามาในองค์กรในแต่ละตำแหน่งงาน หากองค์กรไม่ได้กำหนดไว้ว่า ตำแหน่งงานนั้น ๆมีหน้าที่ต้องทำอะไร และสิ่งที่องค์กรต้องการจากตำแหน่งงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร  พนักงานที่ปฏิบัติงานต้องทราบขอบเขตความรับผิดชอบในตำแหน่งงานของตนเอง ความสามารถประจำตำแหน่งงาน (Key competency)  ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่ง (Performance Indicators) แม้กระทั้ง ความยากของงาน ความเสี่ยง ข้อควรระวังในตำแหน่งงาน การจัดทำคำบรรยายลักษณะงานจะทำให้เกิดความชัดเจนของงาน ไม่สับสน และผู้ดำรงตำแหน่งสามารถพัฒนาตัวเองได้หลักสูตรจัดทำเพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ เข้าใจบทบาทขอบเขต ความรับผิดชอบของตำแหน่งงาน วิธีการเขียน คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
วัตถุประสงค์1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงบทบาทของตำแหน่งงาน และความสำคัญของการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการเขียนคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ได้ถูกต้อง3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน การประเมินผลงานในองค์กร และประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพหัวข้อการบรรยายและ Workshop4. เรียนรู้ความสำคัญและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดทำ JD (คำบรรยายลักษณะงาน) ภายในองค์กรแต่ละตำแหน่งงาน
 • ความหมายและประโยชน์ของ JD
 • องค์ประกอบหลัก ส่วนใดบ้างที่จะเป็นผู้จัดทำรับผิดชอบในการจัดทำ JD
 • ข้อจำกัดและแนวทางแก้ไขในการจัดทำ JD
5. เรียนรู้ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์องค์กร โครงสร้างการทำงาน และคำบรรยายลักษณะงานกับกระบวนการจัดทำ JD
เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของคนให้ทำงานสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร 6. เรียนรู้เทคนิคการกำหนดบทบาทหน้าที่ (JD) เพื่อป้องกันปัญหา
 • งานซ้ำซ้อนระหว่างหัวหน้า-ลูกน้อง หรือหน่วยงาน
 • JD ตำแหน่งผู้จัดการ เหมือนกับ JD ตำแหน่งของลูกน้อง (ผู้จัดการทำงานแบบเสมียน)
 • งานที่ควรจะทำ ไม่ใช่งานที่อยากจะทำ
. 7. เรียนรู้การวิเคราะห์งาน จุดเริ่มต้นของกระบวนการเขียน JD8. เรียนรู้ลักษณะของ SMART JD และมีรูปแบบ มีองค์ประกอบอย่างไร ?9. เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการจัดทำใบบรรยายลักษณะงานภายใต้หลักการ SMART JD
 • การเขียนบรรยายในส่วนต่าง ๆ ของ SMART JD
 • ฝึกปฏิบัติการเขียน SMART JD ในแต่ละส่วน
 • ตัวอย่าง SMART JD
 • Workshop: ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งานและการเขียน SMART JD
10. เทคนิคการวิเคราะห์ Competency จาก SMART JD เพื่อการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน
 • ความหมาย หลักการและแนวคิดของ Competency
 • ความสำคัญของ Competency แต่ละประเภท กับบุคลากรแต่ละระดับ
11. เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนด KPI จาก SMART JD เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัด
 • ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • คุณลักษณะและประเภทของตัวชี้วัด
 • การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
 • Workshop: ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ Competency และ KPI จาก SMART JD
12. แนวทางในการนำ SMART JD ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency
 • การสรรหาคัดเลือกพนักงาน
 • การฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน
 • การประเมินค่างาน
13. แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง14. สรุปและตอบคำถาม ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

PostDD

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Tel. : 086-318-3152 
E-mail : hipotraining@gmail.com
Website : www.hipotraining.co.th
ID Line@ : @761mvkmp

Hanako5

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Tel. : 086-318-3152 
E-mail : hipotraining@gmail.com
Website : www.hipotraining.co.th
ID Line@ : @761mvkmp